Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
PeaceInHeart
4023 5509 430
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viathetemple thetemple
PeaceInHeart
3734 5243 430
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viathetemple thetemple
PeaceInHeart
PeaceInHeart
0742 f365 430
if there is only music
Reposted fromfreedance freedance
PeaceInHeart
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafreedance freedance
9155 fa72 430

hiroag:

Lemmy with Dave in the Hawkind days in Detroit.

Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger
5061 66a0 430
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger
3042 7c58 430
Reposted fromidjet idjet viafelicka felicka
PeaceInHeart
9694 d6d2 430
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viafelicka felicka
PeaceInHeart
0716 3bf7 430
Reposted fromfelicka felicka
PeaceInHeart
3969 bbfb 430
Reposted byBrainy Brainy
PeaceInHeart
3968 d14f 430
Reposted byBrainythetempleSilentForestfreedanceinto-blackImmortalysofbitchesandbutterfliesfreedance
PeaceInHeart
3008 046b 430
Reposted fromsavatage savatage viaSilentForest SilentForest
PeaceInHeart
PeaceInHeart
4038 da8b 430
Reposted fromczinok czinok viajanealicejones janealicejones
PeaceInHeart
3861 5a5e 430

Reposted fromyourtitle yourtitle viahormeza hormeza
PeaceInHeart
8433 b9d3 430
Tatry, 23.11.2017, godz. 8 rano
PeaceInHeart
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
PeaceInHeart
9708 12ca 430
Reposted fromsundaydress sundaydress viaSkydelan Skydelan
PeaceInHeart
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtacisza tacisza viaczarny czarny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl